Ενημέρωση για τις αιτήσεις για νέες εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων και βρεφών των κατοίκων του Δήμου Κω για το σχολικό έτος 2019-20

Ενημέρωση για τις αιτήσεις για νέες εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων και βρεφών των κατοίκων του Δήμου Κω για το σχολικό έτος 2019-20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους γονείς του νησιού μας ότι, οι αιτήσεις για νέες εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων και βρεφών των κατοίκων του Δήμου Κω για το σχολικό έτος 2019-20,θα υποβάλλονται από 02-05-2019 έως και 31-05-2019 στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ Κω στο Αθλητικό Πολύκεντρο νέο στάδιο Ανταγόρας ,Άγιος Ελευθέριος.

Έντυπη αίτηση εγγραφής θα μπορείτε να προμηθευτείτε από τα γραφεία όλων των Παιδικών σταθμών του Νησιού, από τα γραφεία του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ Κω. Η αίτηση επίσης είναι διαθέσιμη και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση“kos.gov.gr 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(τελευταίου εξαμήνου)
  2. Πιστοποιητικό υγείας. Έντυπο συμπληρωμένο από παιδίατρο (επισυναπτόμενο με την αίτηση εγγραφής )και αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας με τα προβλεπόμενα ανάλογα με την ηλικία εμβόλια.
  3. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2019 (που αφορά εισοδήματα 2018).
  4. Βεβαίωση εργασίας (αφορά και τους δύο γονείς).
  • Για εργαζόμενους στο Δημόσιο τομέα: Πρόσφατη βεβαίωση από την υπηρεσία
  • Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα: Πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη καθώς και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης του αιτούντος –σας ή την σύμβαση μαζί με το έντυπο Ε4(ετήσιος πίνακας προσωπικού).
  • Για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους:

α)Αντίγραφο της δήλωσης επιτηδεύματος στην ΔΟΥ καθώς και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του αυτοαπασχολούμενου.

  • Για τους ανέργους: Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
  1. Λογαριασμός: ΔΕΚΟ(ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) ή λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας, που θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του γονέα ή κηδεμόνα και ή διεύθυνση κατοικίας του. Σε περίπτωση, που δεν υπάρχει λογαριασμός, ο αιτών θα προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του γονέα ή κηδεμόνα και η διεύθυνση κατοικίας του.

6.Δύο (2) Υπεύθυνες δηλώσεις :(Έντυπα επισυναπτόμενα με την Αίτηση Έγγραφής).

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Για γονέα ή παιδί με ειδικές ανάγκες στην οικογένεια (με αναπηρία 67% και άνω):

Ιατρική γνωμάτευση από κρατικό νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Ασφαλιστικό Οργανισμό ή γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής (Κ.Ε.Π.Α).

2.Για γονέα φοιτητή:

Βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου από την Γραμματεία της σχολής. Επισημαίνεται ότι φοιτητής θεωρείται εκείνος που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, εκτός Ανοικτού Πανεπιστημίου ή Μεταπτυχιακού.

3.Για γονέα στρατευμένο :

Βεβαίωση της αρμόδιας στρατιωτικής υπηρεσίας

4.Για γονείς διαζευγμένους ή σε διάσταση:

Διαζευκτήριο (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

     Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο    

     της διάστασης καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας.

  1. Για την μονογονεική οικογένεια:

     Ληξιαρχική πράξη, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

   6.Εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων από τρίτες χώρες :

     Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής είναι η άδεια νόμιμης διαμονής του αιτούντος γονέα.

Manolis Xatziantoniou desk