Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ολοθούριων από τους επαγγελματίες αλιείς

Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ολοθούριων από τους επαγγελματίες αλιείς

Mε ειδικά εργαλεία και επαγγελματικά σκάφη θα μπορούν οι αλιείς και στα Δωδεκάνησα να ψαρεύουν τα ολοθούρια.

Τα θαλάσσια αγγούρια ή αλλιώς ολοθούρια, είναι ένα είδος εχινόδερμων σκουληκιών, τα οποία στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται ως δολώματα ενώ στην Ασία ως έδεσμα. 

Τα ολοθούρια καταναλώνονται κανονικά στην ασιατική κουζίνα, ενώ σε πολλές χώρες χρησιμοποιούνται για την δημιουργία καλλυντικών και προϊόντων περιποίησης. Στη Μαλαισία και την Ινδονησία τα ολοθούρια χρησιμοποιούνται για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, καθώς θεωρείται ότι βοηθούν στην επανόρθωση των ιστών σε περίπτωση τραυματισμού. με την τιμή του συχνά να αγγίζει ή να ξεπερνά και τα 3.500 δολάρια το κιλό!

Η διεύθυνση Αλιείας Δωδεκανήσου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοίνωσε ότι ψηφίστηκε σχετικός νόμος ο οποίος ρυθμίζει τη χορήγηση αδειών σε επαγγελματικά σκάφη για την αλίευση των ολοθουρίων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν μαζί της.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται:

Από την Δ/νση Αλιείας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε ο Νόμος αριθ. 4647/16-12-2019 ( ΦΕΚ Α΄ 204/16-12-2019) περί «κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείου Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το κεφάλαιο ΙΑ΄, Διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, άρθρο 52 «ρυθμίσεις θεμάτων αλιείας» το οποίο αφορά ρυθμίσεις για την χορήγηση άδειας αλίευσης ολοθουρίων (Olothuria spp.) σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και ρυθμίσεις για την ανανέωση των αδειών επαγγελματικής αλιείας σκαφών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αλιείας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (τηλ: 22413 64881, 22413 64882,
22413 64884) και στο Τμήμα Αλιείας Καλύμνου (τηλ: 2243059419, 2243059418).-

Στο άρθρο 52 του νόμου 4647/16-12-2019 αναφέρονται τα ακόλουθα:

α) Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 48/2018 (Α΄ 90), όπως αυτά προστέθηκαν με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 78 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208), αντικαθίστανται ως εξής:

«Μέχρι τις 22 Μαΐου 2020, η άδεια αλίευσης ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria spp, χορηγείται εφόσον το σκάφος διαθέτει σε ισχύ μόνο αλιευτική άδεια με στατικά εργαλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 και του π.δ. 261/1991.

Μετά τις 22 Μαΐου 2020, η ως άνω άδεια χορηγείται εφόσον το σκάφος έχει επιπλέον εγκατεστημένη και σε πλήρη λειτουργία συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης (VMS), ανεξαρτήτως του μήκους του και τηρείται ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS).» β) Η ισχύς της περίπτωσης α΄ αρχίζει από τις 23 Μαΐου 2019.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του β.δ. 666/1966 (Α΄160) αντικαθίσταται ως εξής:

α) Οι άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 1, ανανεώνονται ανά διετία κατά το τελευταίο τρίμηνο του δεύτερου έτους της ισχύος τους, από τις αρμόδιες αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 3, εφόσον κατά τη διετή περίοδο ισχύος τους και μέχρι την έναρξη του τριμήνου οι αλιείς έχουν ανταποκριθεί στην υποχρέωσή τους για υποβολή στοιχείων της δραστηριότητάς τους σχετικά με την αλιεία, τα αλιευθέντα είδη και τη συνολική παραγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 4 της 2287/40083/7.4.2015 (Β΄ 695) απόφασης.

Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ενημερώνει, πριν από την 1η Οκτωβρίου εκάστου έτους, τις αρμόδιες αρχές για τα υπόχρεα αλιευτικά σκάφη που εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και μπορούν να ανανεώσουν την ισχύ της άδειας τους.

β) Η ανωτέρω απαίτηση της τήρησης της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων για την ανανέωση των αδειών επαγγελματικών σκαφών αναστέλλεται έως 30.09.2021, για όλα τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος δέκα (10) μέτρων και άνω.

Οι άδειες των εν λόγω αλιευτικών επαγγελματικών σκαφών που τυχόν δεν έχουν ανανεωθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2019, λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων, μπορούν να ανανεώνονται έως 10.04.2020.

γ) Άδειες αλιευτικών επαγγελματικών σκαφών με ολικό μήκος μικρότερο των δέκα (10) μέτρων που δεν ανανεώνονται κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2019, λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων, μπορούν να ανανεώνονται έως 10.04.2020, εφόσον έχουν υποβληθεί στοιχεία αλιευτικής δραστηριότητας για τα έτη 2018-2019, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ) του ΥΠΑΑΤ, από τις 01.10.2019 έως και τις 15.3.2020.

δ) Κατά παρέκκλιση της διάταξης του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α΄ η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ μπορεί να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές από 1.10.2019 έως και 10.4.2020 για τα αλιευτικά σκάφη της περίπτωσης γ΄ που εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους. ε) Οι άδειες αλιευτικών επαγγελματικών σκαφών των περιπτώσεων β΄ και γ΄ που δεν ανανεώθηκαν κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2019 θεωρούνται ότι βρίσκονται σε ισχύ μέχρι και τη 10η.04.2020.»