Δήμος Κω: «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», από την 1η Νοεμβρίου 2018

Δήμος Κω: «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», από την 1η Νοεμβρίου 2018

Τροποποιούνται βασικά σημεία του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», από την 1η Νοεμβρίου 2018.

Για τις αιτήσεις που είναι ήδη εγκεκριμένες την 1η Νοεμβρίου 2018, η εισοδηματική ενίσχυση παραμένει σταθερή μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισής ή τελευταίας τροποποίησης.
Μετά τους έξι μήνες, οι δικαιούχοι υποβάλλουν νέα αίτηση σύμφωνα με τους νέους όρους και προϋποθέσεις.
Οι βασικές αλλαγές με την νέα απόφαση:

1. Ως μονογονεϊκή οικογένεια, ορίζεται το νοικοκυριό που απαρτίζεται αποκλειστικά από τα μέλη της μονογονεϊκής οικογένειας, δηλαδή τον γονέα και το ένα ή περισσότερα ανήλικα τέκνα.

2. Εξαιρούνται από το δηλωμένο εισόδημα: α) η οικονομική ενίσχυση που χορηγείται σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, β) καθώς και το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους.

3. Το ποσό που λαμβάνουν οι δικαιούχοι, παραμένει σταθερό για έξι μήνες. Μετά την πάροδο των έξι μηνών, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

4. Τα μέλη του νοικοκυριού που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία εντάσσονται πλέον στην αίτηση για το ΚΕΑ.

5. Η εγκεκριμένη αίτηση μπορεί να τροποποιηθεί από τον δικαιούχο απευθείας, ή μέσω του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας του τόπου διαμονής.

Δικαιολογητικά:
α) Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου για ενοικιαζόμενη κατοικία.

β) Σε περίπτωση διαμονής σε δωρεάν παραχωρημένη κατοικία, αυτό απαιτείται να έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος,

γ) Βεβαίωση εγγραφής / φοίτησης στο σχολείο για τα ανήλικα τέκνα.

δ) Κάρτα ανεργίας.

Πληροφορίες καθημερινά στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κω, στο τηλέφωνο 22420-21502.