Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την εξάμηνη παράταση του μειωμένου ΦΠΑ στην Κω και σε άλλα τέσσερα νησιά- Δείτε τις προϋποθέσεις

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την εξάμηνη παράταση του μειωμένου ΦΠΑ στην Κω και σε άλλα τέσσερα νησιά- Δείτε τις προϋποθέσεις

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και τέθηκε σε ισχύ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία παρατείνεται για έξι μήνες το καθεστώς μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα πέντε νησιά του Αιγαίου που πλήττονται από την προσφυγική κρίση. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Πράξη το καθεστώς των μειωμένων κατά 30% συντελεστών θα ισχύσει μέχρι τις 31.12.2018 για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρώτο άρθρο πρώτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄115/29.6.2018) εξαιρούνται από το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ τα νησιά Λέρος, Λέσβος, Κως, Σάμος και Χίος, τα οποία υποδέχονται μεγάλα ρεύματα μεταναστών και, επομένως, σε αυτά εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μειωμένοι συντελεστές μέχρι 31/12/2018.

Κατά συνέπεια, εφαρμόζονται πλέον οι ίδιοι συντελεστές σε όλη τη χώρα και παραμένουν στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. μέχρι την 31-12-2018, τα νησιά Λέρος, Λέσβος, Κως, Σάμος και Χίος για τα οποία εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές ήτοι 4% αντί 6%, 9% αντί 13% και 17% αντί 24%.

Από εκεί και πέρα, οι μειωμένοι συντελεστές εφαρμόζονται για τα αγαθά που:

Βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στον φόρο που είναι εγκατεστημένος στα νησιά αυτά, ή
Πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στον φόρο, εγκατεστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο, εγκαταστημένο στα νησιά αυτά,
Αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στον φόρο ή προς μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά, στο πλαίσιο της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, ή
Εισάγονται στα νησιά αυτά.
Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών, οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. ισχύουν, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής δύο προϋποθέσεις:

Οι υπηρεσίες παρέχονται από υποκείμενους στον φόρο που έχουν την εγκατάστασή τους στις εν λόγω νησιωτικές περιοχές. Στην έννοια της εγκατάστασης περιλαμβάνεται η ύπαρξη της έδρας ή του κεντρικού ή υποκαταστήματος που λειτουργεί μόνιμα και όχι ευκαιριακά, από τα οποία πραγματοποιείται η παροχή των υπηρεσιών
Η εκτέλεση των υπηρεσιών ολοκληρώνεται υλικά εντός των νησιωτικών αυτών περιοχών.

 Οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α.  δεν εφαρμόζονται στα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και στα μεταφορικά μέσα.