Στις 31 Δεκεμβρίου του 2023 η λήξη της θητείας των Αντιδημάρχων του Δήμου Κω

Στις 31 Δεκεμβρίου του 2023 η λήξη της θητείας των Αντιδημάρχων του Δήμου Κω

Στον ορισμό Αντιδημάρχων με θητεία έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, προχώρησε ο Δήμαρχος Κω Θεοδόσης Νικηταράς.

Ο Δήμαρχος Κω με απόφασή του ορίζει για τον Δήμο Κω τους παρακάτω επτά (7) Αντιδημάρχους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, με θητεία από τις 22 Νοεμβρίου 2022 έως και 31 Δεκεμβρίου 2023.

1. Τον κ. Αβρίθη Παναγιώτη, έμμισθο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρωτογενούς Τομέα. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, ο κ. Αβρίθης θα αναπληρώνει τα καθήκοντά του. Επίσης ορίζεται και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2. Τον κ. Χρυσόπουλο Αλέξανδρο, έμμισθο Αντιδήμαρχο Οικονομικών και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

-Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών του Δήμου καθώς και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης, Εισπράξεων, Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου κ.λ.π.


-Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής ΑΑΥ.

-Τον καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών σε βάρος των λαβόντων υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 24 του Ν.4354/2015
(Α΄176).

-Τον έλεγχο, την εποπτεία και τον καταλογισμό των υπολόγων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 150 και 152 του Ν.4270/2014, κατά το μέρος που ανάγονται στον διατάκτη.

-Να υπογράφει και να συνυπογράφει:

1. Τους βεβαιωτικούς καταλόγους.

2. Τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης δαπανών.

3. Να θεωρεί τις υπογραφές των επιτροπών στα διάφορα πρωτόκολλα παραλαβής, καλήςεκτέλεσης προμηθειών – εργασιών που συνοδεύουν τα χρηματικά εντάλματα.

4. Να υπογράφει όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με τηνοικονομική υπηρεσία. Επίσης ορίζεται εκπρόσωπος του δήμου στις τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται οδήμος Κω.

-Τέλος ορίζεται Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

3. Τον κ. Καμπουράκη Σταμάτη, έμμισθο Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος - Καθαριότητας καιΠρασίνου. Επίσης, ορίζεται Επικεφαλής Πολιτικής Προστασίας.

4. Την κα Βλάχου Σεβαστή, έμμισθη Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Πολιτισμού και Διεθνών Σχέσεων.Επίσης, ορίζεται Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

5. Την κα Κασσιώτη Γεωργία, εμμισθη Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακών Έργων, Παιδείας,Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και παρακολούθησης της Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Δημότη.Επίσης, ορίζεται μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

6. Τον κ. Καλλούδη Ιωάννη, άμισθο Αντιδήμαρχο Aξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, ΥπεύθυνοΣχεδιασμού και Οργάνωσης στη Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών. Επίσης ορίζεται και μέλος τηςΟικονομικής Επιτροπής.

7. Τον κ. Πη Σταμάτη, άμισθο Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας.Β. Με την έκδοση της παρούσας οποιαδήποτε άλλη απόφαση επι του θέματος παύει να ισχύει

CRTVBYNJ.png

XCRTVBHN.png

ESDRFCGVHBJMN, .png

ADVERTORIALS