Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΙΟΥ» - Δείτε τις εργασίες που θα γίνουν

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΙΟΥ» - Δείτε τις εργασίες που θα γίνουν

Προκηρύχθηκε από το ΔΗΜΟ ΚΩ, ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΙΟΥ» (Α.Μ. 01/2021), με προϋπολογισμό 875.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)!

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01/11/2021 ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/11/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου


Εργασίες οδοποιίας


Οι ασφαλτικές εργασίες θα γίνουν σε όλο το μήκος της κεντρικής οδού (2Km) από την είσοδο του Πυλίου (βενζινάδικο) έως την έξοδο προς Καρδάμαινα (περιοχή Χαρμύλι).


Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν περιλαμβάνουν:


➢ Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας
➢ Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
➢ Διάστρωση ισοπεδωτικών στρώσεων τοπικά, όπου κρίνεται τεχνικά απαραίτητο
➢ Ασφαλτόστρωση στρώσεως κυκλοφορίας (τυπικού πάχους 5εκ.)
➢ Οριζόντιες διαγραμμίσεις με ανακλαστική βαφή


Επίσης περιλαμβάνεται η αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος κατά μήκος της τομής των παράπλευρων οδών όπου θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και τοπικές αποκαταστάσεις στα πεζοδρόμια και κρασπεδόρειθρα που θα αποξηλωθούν λόγω της
απομάκρυνσης των παλαιών φωτιστικών σωμάτων επί της κεντρικής οδού.

Η/Μ Εργασίες


Οι Η/Μ εργασίες συνοπτικά περιλαμβάνουν:


➢ Tην αποξήλωση φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού από χαλύβδινους ιστούς φωτισμού 6 m και την αντικατάσταση τους από φωτιστικά σώματα τεχνολογίας Led και ισχύος 80-110 W ( 20 φωτιστικά)
➢ Την εξαγωγή και απομάκρυνση καταστραφέντων χαλύβδινων ιστών με τα αντίστοιχα φωτιστικά τους και τοποθέτηση νέου οδικού φωτισμού στις αντίστοιχες θέσεις (εξαγωγή 29 διπλών φαναριών με τους ιστούς τους, και 34 μονών φαναριών με τους ιστούς τους)
➢ Τοποθέτηση οδικού φωτισμού της κεντρικής οδούς του Πυλίου σε τμήματα που δεν υπάρχει καθόλου φωτισμός
➢ Τοποθέτηση οδικού φωτισμού σε δυο παράπλευρες οδούς συνολικού μήκους 1500 m, που συνδέουν τον οικισμό Πυλίου με την τοπική δομή ΚΥΤ (hotspot).

Ο φωτισμός γίνεται για λόγους ασφάλειας και προσανατολισμού των οδηγών και των πεζών την νύχτα.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης!

ADVERTORIALS