“Χορήγηση ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος”.

“Χορήγηση ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος”.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 “Χορήγηση ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος”.

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/53061/728(ΦΕΚ 2377/Τ.Β΄/07-06-2021)για τη συνέχιση του Προγράμματος «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν.4508/2017(Β΄ 474) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

       Οι προς εξέταση δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

1)Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας τους

2)Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 31/12/2020 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3.

3)Εισοδηματικά κριτήρια

       Τα αιτήματα θα εξετάζονται από την τριμελή επιτροπήπου συστήθηκε με την υπ’ αρ. 652/10-05-2021απόφαση Δημάρχου Κω (ΑΔΑ: Ψ029ΩΛΕ-Ι1Χ) και απαρτίζεται από εκπρόσωπο του Δήμου, της ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΗ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν καθημερινά στα τηλέφωνα 22420-21502 & 22420-49514 καινα υποβάλλουν τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου στην οδό Εθελοντών Παλαιών Πολεμιστών 3 – Προέκταση Κανάρη, περιοχή Λάμπη.

                                                                   Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

                                                                   ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &

                                                                         ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

 

                                                                                      ΚΑΝΤΑΡΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ