«Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων»: Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Κω η υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο»

«Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων»: Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Κω η υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο»

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Κω η υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» με τίτλο «Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από διακρίσεις – Δομές Αστέγων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Σύμφωνα με την Πρόσκληση της ΕΥΔ Νοτίου Αιγαίου και την εν λόγω ΚΥΑ, το «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων» στοχεύει στην κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικώναναγκών των αστέγων και αποτελεί μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε κατάλληλη στέγη.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για τους άστεγους του Δήμου Κω από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ΚΕΑ (Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης), προκύπτει ότι στον Δήμο Κω έχουν καταγραφεί 105 άστεγοι - δικαιούχοι της συγκεκριμένης οικονομικής ενίσχυσης, οι οποίοι διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα, μετά από Βεβαιώσεις Κοινωνικών Λειτουργών του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ


Παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας και υγιεινής καθώς και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης. Η δράση έχει διάρκεια είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών της Πράξης ορίζεται η 31η
/12/2023.

Πρόκειται για ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των αστέγων. Σκοπός της συγκεκριμένης δομής είναι η παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, καθώς και διασύνδεση με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.

Στόχοι της δράσης είναι :


 η παροχή βασικών αγαθών, η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των αστέγων και


 η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.


ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΕΓΩΝ


Ως άστεγοι ορίζονται όλα τα άτομα που διαμένουν νόμιμα στην χώρα, τα οποία στερούνται πρόσβασης ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία που πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Στους άστεγους περιλαμβάνονται ιδίως αυτοί που διαβιούν στον δρόμο, σε ξενώνες, αυτοί που φιλοξενούνται από ανάγκη προσωρινά σε ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές καθώς και αυτοί που διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα.


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, η συγκεκριμένη δομή θα λειτουργεί βάσει Κανονισμού Λειτουργίας, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους θέματα αναφορικά με τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία τους, και ειδικότερα:
− τις διαδικασίες διοικητικής και οικονομικής οργάνωσης
− τη μεθοδολογία οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών
− τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ωφελούμενων
− τα καθήκοντα του απασχολούμενου προσωπικού
−τις διαδικασίες τήρησης αρχείου ωφελούμενων (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή), ημερολογίου κίνησης και καταγραφής περιστατικών και ατομικού φακέλου ωφελούμενου με τη σύμφωνη γνώμη του, σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στο Ν. 2472/1997

− τη διασύνδεση της Δομής με φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας καιένταξης−την αξιοποίηση των παρεχόμενων πόρων για τη λειτουργία της Δομής,συμπεριλαμβανομένης της προσέλκυσης και διαχείρισης πόρων από δωρεές, χορηγίες κα.−την προσέλκυση εθελοντών και την τήρηση αρχείου αυτών, καθώς και φοιτητών στοπλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης.− τη διασύνδεση της Δομής με την κοινότητα.


ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Στους ωφελούμενους των «Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων» παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:
− ημερήσια παραμονή σε ασφαλή και κατάλληλα θερμαινόμενο/κλιματιζόμενο χώρο
− ατομική υγιεινή (ζεστό λουτρό) και παροχή ειδών ατομικής υγιεινής
− χρήση πλυντηρίων για τον καθαρισμό του ρουχισμού τους
− παροχή ειδών ένδυσης και υπόδησης
− παροχή ροφήματος ή και μικρογεύματος
− φύλαξη προσωπικών αντικειμένων σε ασφαλή χώρο
− βασική υγειονομική φροντίδα και φαρμακευτική αγωγή όταν αυτό απαιτείται
−συμμετοχή σε ατομικές ή/και ομαδικές συναντήσεις με εξειδικευμένα στελέχη του Κέντρου για τη διερεύνηση των αναγκών τους και τον από κοινού σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους

−διασύνδεση με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης όταν αυτό απαιτείται


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ


Τα άτομα που παραπέμπονται για φιλοξενία πρέπει:
− Να εμπίπτουν στην κατηγορία των αστέγων όπως περιγράφεται στο σχετ.(3).
− Να αποδέχονται με υπογραφή Ατομικού Συμφωνητικού τον Κανονισμό Λειτουργίας της
Δομής.


ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ


Η συνολική δυναμικότητα του «Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων» θα καθορίζεται από τον Φορέα Λειτουργίας, ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις ώρες λειτουργίας, τον εξοπλισμό και τη χωρητικότητα της Δομής. Στον Δήμο Κω, βάσει των στατιστικών στοιχείων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης είναι καταγεγραμμένοι από το 2019 έως και σήμερα 105 άστεγοι και από τα αρχεία του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Κω, έχουν καταγραφεί 108 άτομα που εμπίπτουν στο άρθρο 2 της εν λόγω ΚΥΑ. Όλοι οι ωφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες της Δομής κατ' ελάχιστον μία φορά την εβδομάδα.


ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Το «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων» του Δήμου Κω θα λειτουργεί πέντε ημέρες την εβδομάδα με ωράριο 08.00 – 16.00. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον κρίνεται αναγκαίο (π.χ. λόγω καιρικών συνθηκών) μπορεί να παραταθεί το ωράριο λειτουργίας με την άδεια της δημοτικής αρχής.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ


Για τη διαμόρφωση του συνολικού κόστους της Πράξης, υπολογίζεται στις άμεσες δαπάνες το κόστος στελέχωσης της Δομής και στις έμμεσες δαπάνες για την υλοποίηση της Πράξης που θα αποζημιωθούν ως κατ’ αποκοπή ποσοστό 15% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού. Επιπλέον, ως άλλες άμεσες δαπάνες είναι η ενοικίαση κτιρίου για την στέγαση της Δομής καθώς και ο εξοπλισμός της.

7ΤΦΥΙΘΗΚ.JPG

Η αίτηση Χρηματοδότησης για λειτουργία δύο ετών θα είναι συνολικά 250.000,00€.


Η Δομή ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις ανάγκες των ωφελούμενων δύναται να απασχολεί επιστημονικό προσωπικό και άλλων ειδικοτήτων ή βοηθητικό προσωπικό. Επίσης, ο Φορέας δύναται να συνάπτει συμβάσεις έργου με εταιρίες για την εξασφάλιση της σίτισης, φύλαξης, ασφάλειας και καθαριότητας ανάλογα με τις ανάγκες της Δομής, κατά προτίμηση με Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης ή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεως.

Η παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης γίνεται μέσω διασύνδεσης με αρμόδιους φορείς, καθώς και με τη συνδρομή εθελοντών, υπό τον σχεδιασμό, την κατεύθυνση και εποπτεία του Συντονιστή και του επιστημονικού προσωπικού της Δομής.


ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ


Οι εγκαταστάσεις του «Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων» αποτελούνται κατ’ ελάχιστον από τους εξής χώρους:


− χώρος υποδοχής και καθιστικό
− γραφεία και χώροι υγιεινής για το προσωπικό
− χώρος για διεξαγωγή ατομικών − ομαδικών συναντήσεων συμβουλευτικής
− χώρος παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας
− χώροι υγιεινής (WC/Λουτρό) για τους ωφελούμενους
− χώρος πλυντηρίων/στεγνωτηρίων
− χώροι αποθήκευσης (για τα παρεχόμενα είδη προσωπικής υγιεινής, τα είδη και ταμέσα καθαρισμού, τα ατομικά ερμάρια με κλειδαριά για τη φύλαξη προσωπικών ειδών ωφελούμενων και εργαζόμενων)

Η Δομή θα στεγαστεί σε ενοικιαζόμενο κτίριο, εύκολα προσβάσιμο στους ωφελούμενους, το οποίο θα διαθέτει τους παραπάνω χώρους και θα πληροί τις κτιριακές προδιαγραφές του άρθρου 9 της ισχύουσας ΚΥΑ (σχετ. 2). Το ύψος του ενοικίου θα καλύπτεται από το πρόγραμμα ως άλλες άμεσες δαπάνες καθώς και ο εξοπλισμός του.

Ο Δήμος Κω, ως δικαιούχος θα υποβάλει φάκελο πρότασης με συγκεκριμένα δικαιολογητικά για να συμμετέχει στην παραπάνω πρόταση.