Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ την Τετάρτη 26 Μαϊου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ την Τετάρτη 26 Μαϊου - Δείτε τα θέματα

            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε στην 7η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Τετάρτη 26-05-2021και ώρα 10.00 π.μ., η οποία κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με τα άρθρα 10.1 ΦΕΚ 55Α 11.03.2020 & άρθρο 42 ΦΕΚ 75Α 30-03-2020 των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και του Ν. 3852/2010.Όσον αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμότου έργου «Αναβάθμιση και Επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Πόλεως Κω με σκοπό την αύξηση της επαναχρησιμοποιούμενης εκροής για επωφελείς χρήσεις».
 2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια αντλιών ακάθαρτων»
 3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσηςγια τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση, αποστολή λογαριασμών κατανάλωσης νερού και παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για την ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ετών 2020-2022»
 4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσηςγια την«Κατασκευή υπόγειας δεξαμενής για την εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στο Αμανιού της Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου».
 5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης»
 6. Έγκριση της υπ΄αριθ. 21/2021 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια εργαλείων χειρός και μικρών εργαλείων»
 7. Έγκριση της υπ΄αριθ. 24/2021 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών – περιφερειακών - ανταλλακτικών και λογισμικού»
 8. Έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτ. 1820/13-04-2021 σύμβασης για την«Προμήθεια μεταλλικών δεξαμενών πόσιμου νερού».

 

 1. Αναμόρφωση κωδικών του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος έτους 2021.
 2. Έγκριση δαπάνης και διαδικασίας ανάθεσης για την «Προμήθεια σωλήνα αναρρόφησης και σωλήνα πιέσεως για το αποφρακτικό της ΔΕΥΑ Δήμου Κω με αρ. κυκλοφ. ΜΕ 73552 ΙΧ»
 3. Έγκριση δαπάνης και διαδικασίας ανάθεσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο ηλεκτροκινητήρων για τα επιφανειακά αντλητικά συγκροτήματα ύδρευσης στην δεξαμενή Κουφόϊ».
 4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Προστασία εξωτερικών τοιχωμάτων λιθόκτιστης υπόγειας δεξαμενής Λαγουδίου»
 5. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά – Μεταβατική έδρα Ρόδουκατά την συζήτηση της από 04/04/2019 προσφυγήςτης εταιρείαςP. &C. DEVELOPMENTS.A.
 6. Έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτ. 1807/30-04-2020 σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος μέτρησης καταναλώσεων και παρακολούθησης ποιότητας στην πόλη της Κω»
 7. Έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτ. 1022/01-03-2021 σύμβασης για τον «τακτικό έλεγχο της χρήσης 2019».
 8. Έγκριση παράταση ισχύος του υπ΄αριθ. 1597/10-05-2018 ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως ακινήτου
 9. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής παρακολούθησης εξ΄αποστάσεως σεμιναρίου για τον νέο νόμο Ν. 4782/2021 Δημοσίων Συμβάσεων Μελετών, Έργων, Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών
 10. Εγκρίσεις δαπανών και δεσμεύσεις πιστώσεων προϋπολογισμού 2021.

 

 

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ                                                                              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

           

   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ