Συνεδριάζει το Δ.Σ. της Μαρίνας Κω την Τρίτη 26 Ιανουαρίου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της Μαρίνας Κω την Τρίτη 26 Ιανουαρίου - Δείτε τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω» (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ), σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Αριθμός εγκυκλίου:426, ΑΠ: 77233/13-11-2020),στην τακτική συνεδρίαση μέσω email, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26/01/2021 και ώρα 13:00μ.μ, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1. Α) Λήψη απόφασης για την ανανέωση των αποκλειστικών ετήσιων συμβολαίων συντήρησης λογισμικού κρατήσεων Successful Software, αντιγράφων ασφαλείας 2 GB (Back Up) κρίσιμων επιχειρησιακών δεδομένων, λογαριασμών για Cloud email accounts και φιλοξενίας (Successful Web Hosting 1GB).

 

  1. B) Λήψη απόφασης για ανανέωση ετήσιας σύμβασης αποκλειστικής συντήρησης κεντρικής μονάδας UPS

 

Γ) Λήψη απόφασης για ανανέωση ετησίων συμβολαίων της εταιρίας OTS (software Λογιστικής Δημοσίου), Ε-DIMOS και Ε-ΝΕΤ.

 

ΘΕΜΑ 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση πληρωμής πάγιων δαπανών (εφημερίδες, επιμελητήριο, ετήσια συνδρομή Πανελλήνιας Ένωσης Μαρινών, ετήσια συνδρομή Transeurope Marinas, ετήσια συνδρομή software Parallels Desktop, ετήσια συνδρομή Γαλάζιας Σημαίας, Ετήσια συνδρομή British Marine Federation.

 

ΘΕΜΑ 3. Δεσμεύσεις κωδικών Κ.Α.Ε Προϋπολογισμού 2021 και ανακλήσεις προϋπολογισμού 2020.

 

ΘΕΜΑ 4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

 

ΘΕΜΑ5. Λήψη απόφασης για ορισμό ορκωτού ελεγκτή για τη διαχειριστική χρήση 2020.

 

 

 

ΘΕΜΑ6. Λήψη απόφασης για ανανέωση συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας Μονομετοχική Α.Ε. και Ναυτιλιακής Εταιρείας.

 

 

ΘΕΜΑ7. Λήψη απόφασης Συγκρότησης Επιτροπών για το έτος 2021.

 

 

ΘΕΜΑ8. Λήψη απόφασης για αίτημα μείωσης ενοικίου μισθωτή.

 

 

ΘΕΜΑ9. Λήψη απόφασης για την κατάθεση προς είσπραξη γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

 

 

ΘΕΜΑ10. Λήψη απόφασης για ανανέωση μισθωτηρίων συμβολαίων καταστημάτων-γραφείων

 

ΘΕΜΑ11. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού, συντήρησης κτιρίων καθώς και της σύμβασης προμήθειας αντλιών θερμότητας.

 

ΘΕΜΑ12. Αίτημα ένωσης Ραδιοταξί Κω.

 

 

 

Με εκτίμηση,

 

Πασσανικολάκης Γεώργιος

Πρόεδρος Δ.Σ.