Στις 26 Οκτωβρίου η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του Αγίου Νικολάου

Στις 26 Οκτωβρίου η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του Αγίου Νικολάου

Μετά από την παραίτηση της εταιρείας « ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εκ μέρους της ασκηθείσα με αρ. ΓΑΚ/ ΑΕΠΠ 1249/2020 προδικαστική προσφυγή και προκειμένου να συνεχιστεί η διαγωνιστική διαδικασία για την Δημόσια Σύμβαση ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου: "Επισκευή – αποκατάσταση του σεισμόπληκτου Ι.Μ.Ν. Αγίου Νικολάου νήσου Κω" αποφασίστηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου η εκ νέου μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών των συμμετεχόντων στην διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «Επισκευή – Αποκατάσταση του Σεισμόπληκτου Ι.Μ.Ν. Αγίου Νικολάου Νήσου Κω», με μετατιθέμενη ημερομηνία / ώρα τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου του 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Το έργο αφορά κατεπείγουσες παρεμβάσεις - εργασίες επισκευής και αποκατάστασης βλαβών, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες μετά τον ισχυρό σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017 καθώς επηρεάζουν την στατική επάρκεια του Ναού, αυξάνουν την επικινδυνότητα σε μεγάλο βαθμό και  την ασφάλεια και υγεία των πιστών και λειτουργούντων στο Ναό.