Η εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την επέκταση της κλειστής δομής στο ΚΥΤ της Κω

Η εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την επέκταση της κλειστής δομής στο ΚΥΤ της Κω
Η εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος (μειοδότης) του έργου: «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο»,  προϋπολογισμού 107.000.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%),  με μέση έκπτωση προσφοράς 9,06%, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. (ε) του ν. 4412/16 
 
Να σημειωθεί πως προσφυγή κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 361 του ν.4412/16. 

Στη Κω, η κλειστή δομή θα αναπτυχθεί στην περιοχή «Μεσοβούνι», του Δήμου Κω, σε έκταση περίπου 67 στρ., σύμφωνα με την ΚΥΑ 4711/22.5.2020, «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής». Η διαμόρφωση της δομής θα αναπτυχθεί και σε όμορη έκταση εντός του «Στρατοπέδου Καπετάν Λαζαρή» (96 στρ.), όπου υφίσταται Κ.Υ.Τ. και ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ, σύμφωνα με τις ΚΥΑ 2969/2015 & 8038/23/22/2017).

Σε κάθε επίπεδο θα υπάρχουν επιμέρους εγκαταστάσεις με ξεχωριστές περιφράξεις και περιμετρικούς δρόμους, ενώ θα προβλέπεται χώρος καραντίνας για την αντιμετώπιση υγειονομικών αναγκών.

Στη Κω, προβλέπονται οι εξής επιμέρους εγκαταστάσεις:

 ice_screenshot_20200902-103823.pngice_screenshot_20200902-103836.png