Νίκος Στ. Μανούσης: Ιστορική Αναδρομή - 60 χρόνια από τότε που συνετάχθη το Καταστατικό του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΩ

Νίκος Στ. Μανούσης: Ιστορική Αναδρομή - 60 χρόνια από τότε που συνετάχθη το Καταστατικό του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΩ

60 χρόνια από την ημέρα που συντάχθηκε το καταστατικό του Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος Κω.

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Καταστατικό του ΔΙΙΚ:


Σαν σήμερα πριν 60 χρόνια στις 10 Αύγουστου 1960, ό Καθηγητής Σ. Οικονόμος έν συνεργασία μετά τοϋ Δικηγόρου - λογοτέχνου κ. Ίω. Κουτσοχέρα συνέταξαν τό Καταστατικόν τοϋ Διεθνούς 'Ιπποκρατείου 'Ιδρύματος, τό όποιον ύπε- γράφη ύπό τών επτά ιδρυτικών του μελών (Καθηγ. Σπ. Οικονόμος, Συμβ. ’Επικράτειας Ν. Γρηγορίου, Δικηγόρος - Λογοτέχνης I. Κουτσοχέρας, "Εκτ. Καθηγ. Π. Παναγιώτου, Ύφηγ. Λ. Λουκόπουλος, 'Υφηγ. Ν. Οικονόμος καί 'Υφηγ. Δώρος Οικονόμος) καί άπό τον Συμβολαιογράφον κ. Εύστάθιον Κουτσοχέραν
Ακολουθεί το γνήσιο κείμενο απο το πρωτότυπο ανάτυπο
που εκδόθηκε απο τον ιδρυτή   Καθηγητή Σπύρο Οικονόμου  μετά την θεμελίωση του Ιδρυματος τον Μαΐου του 1963

(Από το αρχείο  Σταμάτη Κ. Μανούση )
 
 
ice_screenshot_20200811-081635.png
 
ice_screenshot_20200811-081651.png