Συνεδριάζει την Τρίτη 26 Μαΐου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ. Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει την Τρίτη 26 Μαΐου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ. Δείτε τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε στην 8η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Τρίτη 26-05-2020 και ώρα 11.30 π.μ., η οποία κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού, θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με τα άρθρα 10.1 ΦΕΚ 55Α 11.03.2020 & άρθρο 42 ΦΕΚ 75Α 30-03-2020 των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Για κάθε θέμα θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά, από τη Γραμματεία της ΔΕΥΑΚ, σχετική εισήγηση και παρακαλείσθε μέχρι και την Τρίτη 26-05-2020 και ώρα 11.30 π.μ. να ενημερώσετε ηλεκτρονικά τη Γραμματεία της ΔΕΥΑΚ, για τη θέση σας επί του κάθε θέματος.

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Λειτουργία εξωτερικών υδραγωγείων Δ.Ε. Ηρακλειδών».
 2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια ηλεκτρικών πινάκων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού».
 3. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και έγκριση πρακτικού κατακύρωσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στην γεώτρηση Αραδάφνα».
 4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για «Αναλύσεις χημικών παραμέτρων πόσιμου νερού, λυμάτων και ιλύος»
 5. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για «Δαπάνη συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας»
 6. Αναμόρφωση κωδικών του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος έτους 2020.
 7. Έγκριση της υπ΄αριθ. 15/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών – περιφερειακών – ανταλλακτικών και λογισμικού».
 8. Έγκριση της υπ΄αριθ. 16/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια υλικών Η/Μ εγκαταστάσεων ΔΕΥΑ Δήμου Κω».
 9. Έγκριση της υπ΄αριθ. 17/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια προκατασκευασμένων μεταλλικών οικίσκων για τη στέγαση Η/Μ εγκαταστάσεων».
 10. Έγκριση της υπ΄αριθ. 18/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων και πιεστικών συγκροτημάτων Δ.Ε. Ηρακλειδών».
 11. Έγκριση της υπ΄αριθ. 19/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων και πιεστικών συγκροτημάτων Δ.Ε. Δικαίου».
 12. Έγκριση της υπ΄αριθ. 20/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια αντλιών ακαθάρτων».
 13. Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με την υπ΄αριθ. 551/2020 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ – ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΥΛΟΥ για την «Προμήθεια οχημάτων».
 14. Έγκριση αιτήματος για χορήγηση παράτασης της σύμβασης με αρ. 823/25-02-2020 «Επέκταση συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού στο δίκτυο ύδρευσης του Πυλίου (ΔΕ Δικαίου)».
 15. Εγκρίσεις δαπανών και δεσμεύσεις πιστώσεων προϋπολογισμού 2020.
 16. Λοιπά θέματα.
 17. Αιτήσεις δημοτών.

                                                                                                             

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

Manolis Xatziantoniou desk