Τη Δευτέρα 6 Απριλίου η 4η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ - Δείτε τα θέματα

Τη Δευτέρα 6 Απριλίου η 4η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ - Δείτε τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε στην 4η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Δευτέρα 06-04-2020 και ώρα 11.30 π.μ., η οποία κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού, θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με τα άρθρα 10.1 ΦΕΚ 55Α 11.03.2020 & άρθρο 42 ΦΕΚ 75Α 30-03-2020 των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Για κάθε θέμα θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά, από τη Γραμματεία της ΔΕΥΑΚ, σχετική εισήγηση και παρακαλείσθε μέχρι και την Δευτέρα 06-04-2020 και ώρα 11.30 π.μ. να ενημερώσετε ηλεκτρονικά τη Γραμματεία της ΔΕΥΑΚ, για τη θέση σας επί του κάθε θέματος.

Όσον αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Κατασκευή υδραγωγείου για την τροφοδοσία της δεξαμενής ‘ΜΑΥΡΙΚΕΣ’ της Δ.Ε. Ηρακλειδών από γεωτρήσεις της Δ.Ε. Δικαίου».
 2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για τo έργο «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου μεταφοράς νερού από δεξαμενή στη θέση «Σφαγεία» στην πόλη της Κω λόγω πολλαπλών διαρροών εξαιτίας του καταστροφικού σεισμού της 21-07-2017».
 3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια προστατευτικών σημάτων – μεταλλικών κατασκευών».
 4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω για το έτος 2020-2021».
 5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Επισκευή κινητήρων και αντλιών».
 6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Επισκευή των οχημάτων με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 9319, ΜΕ 111176 και ΚΗΥ 9304 της ΔΕΥΑ Κω»
 7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης του έργου «Ανόρυξη υδρογεώτρησης στη θέση «Μανιάκι» Δ.Ε. Ηρακλειδών».
 8. Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη δανειακής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑ Δήμου Κω και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για την πράξη ««Αναβάθμιση υδρευτικού συστήματος για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας πόσιμου νερού στην περιοχή ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω».
 9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων εντός του οικισμού Καρδάμαινας νήσου Κω»
 10. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Καρδάμαινας (πρώην) Δήμου Ηρακλειδών».
 11. Έγκριση για απευθείας ανάθεσης λόγω κορωνοϊού της υπηρεσίας για την «Λειτουργία εξωτερικών υδραγωγείων Δ.Ε. Ηρακλειδών».
 12. Έγκριση δαπάνης και διαδικασία ανάθεσης για την «Προμήθεια ηλεκτρικών πινάκων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού».
 13. Έγκριση δαπάνης και διαδικασία ανάθεσης για την «Προμήθεια ανοξείδωτων σωλήνων – εξαρτημάτων για την επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων αντλιοστασίου ακαθάρτων Α9».
 14. Έγκριση δαπάνης και διαδικασία ανάθεσης για την «Επισκευή μεταλλικής δεξαμενής κάστρου Αντιμάχειας».
 15. Λήψη απόφασης για την ρητή αποδοχή του όρου 10.2 του σχεδίου δανειστικού συμβολαίου χορήγησης του επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου ποσού 5.000.000€ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» της πράξης: «Αναβάθμιση και επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Κω με σκοπό την αύξηση της επαναχρησιμοποιούμενης εκροής για επωφελείς χρήσεις».
 16. Επικύρωση αποφάσεων Προέδρου της ΔΕΥΑ Δήμου Κω που λήφθηκαν λόγω εμφάνισης του κορωνοϊού.
 17. Εγκρίσεις δαπανών και δεσμεύσεις πιστώσεων προϋπολογισμού 2020.
 18. Λοιπά θέματα.
 19. Αιτήσεις δημοτών.

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ                                                                                                                  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ   

     ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

Manolis Xatziantoniou desk