Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου: Πρόσκληση στρατεύσιμων κλάσης 2023 (γεννημένων το έτος 2002) για κατάθεση δελτίου απογραφής

Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου: Πρόσκληση στρατεύσιμων κλάσης 2023 (γεννημένων το έτος 2002) για κατάθεση δελτίου απογραφής

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3421/05 έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής από 02 Ιανουαρίου 2020 έως και 31 Μαρτίου 2020 στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές οι γεννημένοι το έτος 2002 άρρενες πολίτες που είναι εγεγγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων Δήμου ή κοινότητας της ελληνικής επικράτειας.

Κατά την προσέλευσή τους θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν μαζί τους πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω:

(1)   Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.

(2)   Βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.

(3)   Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr, καθόσον η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων (ΑΔΤ-ΑΦΜ-ΑΜΚA) στο Δελτίο Aπογραφής είναι υποχρεωτική.

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail), το οποίο θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στον υπάλληλο της Στρατολογικής Υπηρεσίας ή του ΚΕΠ.

Manolis Xatziantoniou desk