Προσλήψεις ναυαγοσωστών στην Κω. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Προσλήψεις ναυαγοσωστών στην Κω. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
 

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους τέσσερις (4) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, τριών (3) ναυαγοσωστών και ενός (1) επόπτησυντονιστή, για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Κω, ως εξής:

3 ΔΕ Ναυαγοσώστης
1 ΔΕ Επόπτης-Συντονιστής

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:


1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών.

3. Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού όπως αναφέρονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007.

5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης.
Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και να συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτη 7, Τ.Κ. 85300, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2242360426, 481, 489), από 13/05/2019 έως 22/05/2019.

Manolis Xatziantoniou desk