Δόθηκε παράταση 9 μηνών για την ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής του σταδίου ΦΙΛΙΝΟΣ και τη δημιουργία του ποδηλατοδρομίου

Δόθηκε παράταση 9 μηνών για την ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής του σταδίου ΦΙΛΙΝΟΣ και τη δημιουργία του ποδηλατοδρομίου

Την Παρασκευή 22 Μαρτίου, εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Δήμου Κω,  η χορήγηση της 1ης Παράτασης εργασιών με αναθεώρηση για το έργο: «Ανακατασκευή Σταδίου “ΦΙΛΙΝΟΣ” » (Α.Μ. 44/2019), κατά εννέα (9) μήνες, δηλαδή έως τις 16 Δεκεμβρίου του 2024.

Η παράταση δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΛΥΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το διακριτικό τίτλο «LYDAKIS Construction Co.» βάσει των κείμενων διατάξεων, καθότι η καθυστέρηση περάτωσης των εργασιών, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της.

“Το  Ιστορικό”

Για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή Σταδίου “ΦΙΛΙΝΟΣ”» (Α.Μ. 44/2019) υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 6147/16-03-2023 σύμβαση με την εταιρεία «LYDAKIS Construction Co Α.Ε.»

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα του έργου ήταν διάρκειας δώδεκα (12) μηνών αρχόμενο από την 16 Μαρτίου 2023, δηλαδή με ημερομηνία περάτωσης την 16 Μαρτίου 2024.

Ο Ανάδοχος υπέβαλε αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης κατά εννέα (9) μήνες, δηλαδή μέχρι 16-12-2024, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, επικαλούμενος την απουσία μελέτης εφαρμογής που να περιλαμβάνει τις ακριβείς κλίσεις του ποδηλατοδρομίου και συνακόλουθα του περιμετρικού τοιχίου.

Το σκεπτικό για την παράταση.


Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι στιγμής είναι η αποξήλωση του φυσικού χλοοτάπητα του παλαιού γηπέδου, καθώς και εργασίες εκσκαφών περιμετρικά του γηπέδου, όπου θα κατασκευαστεί το ποδηλατοδρόμιο.

Ο Ανάδοχος κατέθεσε έγγραφο με το οποίο ζητούσε από την υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής (μηκοτομή στο συνολικό μήκος του ποδηλατοδρομίου και διατομές για την εφαρμογή των μεταβαλλόμενων κλίσεων, προοδευτικά από 7% σε 28%) για την έντεχνη κατασκευή του ποδηλατοδρομίου.

Δεδομένου ότι τα τεύχη δημοπράτησης του έργου δεν περιλάμβαναν σχέδια λεπτομερειών και καθώς η μελέτη των κλίσεων του ποδηλατοδρομίου απαιτεί εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις, αποφασίστηκε για την έντεχνη εκτέλεση του έργου η εκπόνηση και πληρωμή της απαιτούμενης μελέτης και των αντίστοιχων κατασκευαστικών σχεδίων, μέσω του προϋπολογισμού του έργου. 

Λόγο του ότι  μέχρι να ολοκληρωθεί η μελέτη και κατασκευή του περιμετρικού ποδηλατοδρομίου ο Ανάδοχος δεν δύναται να προχωρήσει στην εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης του συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου που περικλείεται από το ποδηλατοδρόμιο, όπως προβλέπεται στην μελέτη του έργου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θεώρησαν ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και έτσι αποφασίσθηκε να χορηγηθεί παράταση προθεσμίας εννέα (9) μηνών έως 16/12/2024, με αναθεώρηση».

ADVERTORIALS