Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα (τύπου ταρτάν) στο Νέο Στάδιο Ανταγόρας

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα (τύπου ταρτάν) στο Νέο Στάδιο Ανταγόρας

Προκηρύχθηκε από τον Δήμο Κω ανοικτός άνω των ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΥΠΟΥ ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΤΑΓΟΡΑ», συνολικού προϋπολογισμού 448.695,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της προκύπτουσας τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στίβου στο νέο στάδιο Ανταγόρας του Δήμου Κω, με την προμήθεια και τοποθέτηση νέου ελαστικού πολυουρεθανικού τάπητα (τύπου ταρτάν) με συγκεκριμένες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση της με Α.Π. 37/2023 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κω, καθώς και η αντικατάσταση των βαλβίδων του άλματος σε τριπλούν και σε μήκος.


Διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης που θα συναφθεί, ορίζεται σε χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής.

Διενέργεια Διαγωνισμού: θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 28/11/2023

Ημερομηνία έναρξης των προσφορών ορίζεται η 29/11/2023 και ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08/01/2024 και ώρα 16:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

ADVERTORIALS