Συνεδριάζει αύριο Τρίτη 9 Νοεμβρίου, με τηλεδιάσκεψη, το Δημοτικό Συμβούλιο Κω

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη 9 Νοεμβρίου, με τηλεδιάσκεψη, το Δημοτικό Συμβούλιο Κω

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Σε νέα (επαναληπτική) τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, την Τρίτη 09 Νοεμβρίου, στις 18.00, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μετά την από 02-11-2021 ματαιωθείσα τακτική συνεδρίαση (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 27379/29-10-2021),σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018) και τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ.   643/Α.Π.: 69472/24-9-2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: εισερχ. 24272/24-4-2021 ΑΔΑ ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) “Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας,”

με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ακινήτου στην περιοχή “Κανάρη” για τη στάθμευση οχημάτων – Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
  1. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία: “ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ.” (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
  1. Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. που αφορά στην: “Επέκταση κατ’ έκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με δ.τ. «SUNSHINESUITES» κατηγορίας 3*, δυναμικότητας 95 κλινών (μετά την επέκταση), εντός γηπέδου έκτασης 6.687,00 τ.μ., επί της ΚΜ 603Α γαιών Ασφενδιού, ΔΕ Δικαίου Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα του έργου την εταιρεία «ΣΑΙΝΣΑΪΝ ΙΚΕ (ΠΕΤ 2109619227).” (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

Γραφείο Τύπου

ADVERTORIALS