Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Σε ειδική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020, στις 18.00, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκαν με το αρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018)και τα διαλαμβανόμενα α) στην υπ’ αριθμ. Δια/Γ.Π.οικ. 71342/6-11-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4899/2020) και β) στην υπ’ αριθμ. 426/13-11-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13-11-2020 ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6) «Ενημέρωση για την Οργάνωση και Λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» αντίστοιχα,  

ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2021. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
  2. Ψήφιση Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2021 του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κω, των Ν.Π.Δ.Δ. και Επιχειρήσεων <ενταγμένων στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης>, (σύνολο Ο.Π.Δ. Δήμου Ν.Π.Δ.Δ. & Επιχειρήσεων). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

Γραφείο Τύπου