Προκήρυξη Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου Κω για δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό

Προκήρυξη Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου Κω για δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό

Αρ. Πρωτ. :

Κως,     -11-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΡΟΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

(Ανοιχτός Διαγωνισμός)

 1. Ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Νικολάου Κω προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την αγρομίσθωση μιας Κτηματολογικής Μερίδας, ήτοι της ΚΜ 2134 Γαιών Κω-Εξοχής, εκτάσεως 18.000 τ.μ. στη θέση Γιαπυλί Κω.
 2. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές στα γραφεία του ΙΜΝ Αγ. Νικολάου καθημερινά 12-13 μ.μ. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την 2 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον πλειοδοτικό διαγωνισμό για ένα (1) μήνα από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις ως την κατάθεση της προσφοράς τους.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην πλειοδοτική δημοπρασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Με την κατάθεση της προσφοράς, κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλλει και φάκελο με τα πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την δραστηριότητά του, τα οποία θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση, τα δε νομικά πρόσωπα, τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης μισθώσεως.

 1. Όροι διαγωνισμού για μίσθωση της μερίδας:
 • Διάρκεια της μίσθωσης για τέσσερα (4) χρόνια
 • Εκκίνηση της δημοπρασίας για το ετήσιο μίσθωμα από το ποσό των 500,00€, πλέον του νομίμου χαρτοσήμου 3,6%.
 • Προκαταβολή μισθώματος τον πρώτο μήνα κάθε μισθωτικού έτους.
 • Αναπροσαρμογή 5% του μισθώματος ετησίως και σε περίπτωση ανόδου του δείκτη τιμών καταναλωτή πέραν του 5% σε ετήσια βάση, αναπροσαρμογή τουλάχιστον στο επίπεδο αυτό.
 • Χρήση της μερίδας ως χώρος καλλιέργειας διαφόρων οπωροκηπευτικών ή και βοσκότοπος.

Καταβολή ποσού ενός ετήσιου μισθώματος κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου με τον πλειοδοτήσαντα το οποίο θα παραμένει στα χέρια του εκμισθωτή άτοκα και θα επιστραφεί εφόσον αποκατασταθούν μετά τη λύση της μίσθωσης οι μεταβολές που θα επιφέρει ο μισθωτής στο μίσθιο και δεν είναι επιθυμητές από τον εκμισθωτή.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Κω αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Κατ’ αυτήν επιτρέπονται να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. Κριτήρια κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η κατακύρωση θα γίνει με γραπτή δήλωση η οποία θα περιέλθει στον υπερθεματιστή (άρθρο 167 Α.Κ.) και η νέα μίσθωση πρέπει να υπογραφεί εντός 15 ημερών από τη λήψη της δήλωσης. Σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή της μίσθωσης εντός της ως άνω προθεσμίας, ο πλειοδότης χάνει κάθε δικαίωμα από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και στη συνέχεια αντίστοιχη δήλωση επιδίδεται στον επόμενο κατά σειρά πλειοδότη με την ίδια ακριβώς διαδικασία.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 • Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο νόμιμα επικυρωμένο, καθώς και ασφαλιστικής ενημερότητας από τα οποία θα προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού.
 • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο νόμιμα επικυρωμένο, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
 • Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου εξαμήνου.
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό.
 • Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα αναφέρει υπό μορφή δήλωσης την προηγούμενη επαγγελματική του εμπειρία με συνημμένα όλα τα αποδεικτικά έγγραφα.
 • Όλοι οι συμμετέχοντες πέραν των παραπάνω θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) όπου θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του προς εκμίσθωση χώρου, ότι αποδέχονται πλήρως τα καθοριζόμενα στους όρους της διακήρυξης. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά νόμιμο πληρεξούσιο. Έλλειψη δικαιολογητικών, αποτελεί λόγο αποκλεισμού του ενδιαφερομένου από την διαδικασία του διαγωνισμού.

Κατά της νομιμότητας της διακήρυξης, της συμμετοχής πλειοδότη ή της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται οριστικά για αυτό. Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από αυτούς που συμμετέχουν στο διαγωνισμό εγγράφως, κατά τη διάρκεια αυτού ή εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη λήξη της διενέργειας αυτού.

Τους όρους της παρούσας ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πληροφορούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2242022383 και 6945383814.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στα ΜΜΕ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Η επιτροπή του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου Κω

Manolis Xatziantoniou desk