Ξεκινούν οι ψηφιακές μεταβιβάσεις ακινήτων – Τα 6 βήματα

Ξεκινούν οι ψηφιακές μεταβιβάσεις ακινήτων – Τα 6 βήματα

Τις επόμενες μέρες τίθεται σε πιλοτική εφαρμογή ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου, που θα οδηγήσει σε εξπρές μεταβιβάσεις ακινήτων, ενώ από την 1η Νοεμβρίου το ηλεκτρονικό σύστημα θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Ωστόσο, σε πρώτη φάση και μέχρι να επεκταθεί το κτηματολόγιο σε όλη την επικράτεια, οι μεταβιβάσεις θα αφορούν μόνο ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί και λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο.

Ετσι λοιπόν, οι συμβολαιογράφοι θα μπορούν να αντλούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (στην περίοδο της πιλοτικής λειτουργίας θα αντλούνται 7 περίπου δικαιολογητικά) και να ολοκληρώνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τα σχετικά συμβόλαια, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν από τους δήμους, την εφορία ή άλλους φορείς του ελληνικού Δημοσίου να τα εκδώσουν.

Oλα τα έγγραφα θα αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας, ενώ η πλατφόρμα Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου θα είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ). Χρήστες της πλατφόρμας είναι ο συμβολαιογράφος που συντάσσει τη συμβολαιογραφική πράξη και τα συμβαλλόμενα μέρη (όπως π.χ. αγοραστές και πωλητές).

Ειδικότερα και σύμφωνα με την απόφαση:

1. Οι συμβολαιογράφοι εισέρχονται στην πλατφόρμα αφότου αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και του Taxisnet και κατόπιν με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων του Μητρώου Συμβολαιογράφων προκειμένου να πιστοποιηθεί η ιδιότητά τους για τη χρήση της πλατφόρμας. Παράλληλα, και οι συμβαλλόμενοι (αγοραστές και πωλητές) εισέρχονται στην πλατφόρμα με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

2. Ο συμβολαιογράφος με την είσοδό του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβάλλει αίτημα μεταβίβασης εισάγοντας τους ΑΦΜ του αγοραστή και του πωλητή. Κατόπιν προσκαλεί τα συμβαλλόμενα μέρη μέσω της πλατφόρμας, ώστε να αποδεχθούν το αίτημα μεταβίβασης και να παράσχουν τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις.

3. Ο πωλητής εισέρχεται στην πλατφόρμα και κατόπιν στο αίτημα μεταβίβασης που δημιούργησε ο συμβολαιογράφος, ώστε να επιλέξει το ακίνητο που θα μεταβιβασθεί και παράλληλα να εξουσιοδοτήσει τον συμβολαιογράφο για να προβεί στη συλλογή εγγράφων και πληροφοριών και σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον σκοπό της σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης. Παρέχοντας την εξουσιοδότηση αυτή, ο μεταβιβάζων συναινεί ρητώς στη γνωστοποίηση από την ΑΑΔΕ μέσω της πλατφόρμας στον συμβολαιογράφο των απαραίτητων φορολογικών δεδομένων του που συνδέονται με τη μεταβίβαση, όπως, ενδεικτικά, οι λόγοι αδυναμίας έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας (π.χ. ύπαρξη οφειλών, δέσμευση ενημερότητας) κ.ά.

4. Ο αγοραστής αμέσως μετά εισέρχεται στην πλατφόρμα ώστε να αποδεχθεί την πρόσκληση και να εξουσιοδοτήσει τον συμβολαιογράφο να προβεί στη συλλογή εγγράφων και πληροφοριών και σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον σκοπό της σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης.

5. Αφού δοθούν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις, ολοκληρώνεται το αίτημα μεταβίβασης και δημιουργείται ο ηλεκτρονικός φάκελος της μεταβίβασης.

6. Ο συμβολαιογράφος εισέρχεται στην πλατφόρμα για να αιτηθεί την έκδοση των αναγκαίων δικαιολογητικών για τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης ή/και να τα συλλέξει, κατά περίπτωση. Τα δικαιολογητικά εμφανίζονται σε ειδικό κατάλογο μέσα στον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης. Συγκεκριμένα:

α) Τίτλος κτήσης: Μεταφορτώνεται το συμβολαιογραφικό έγγραφο στον ηλεκτρονικό φάκελο από τον συμβολαιογράφο. Εάν ο τίτλος κτήσης δεν είναι συμβολαιογραφικό έγγραφο, μεταφορτώνεται το αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου.

β) Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.

γ) Αποδεικτικό ενημερότητας.

δ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας: Η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας από το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ τα αναγκαία δεδομένα.

ε) Βεβαίωση δήμου περί μη οφειλής ΤΑΠ.

στ) Πιστοποιητικό πληρότητας ταυτότητας κτιρίου / διηρημένης ιδιοκτησίας.

ζ) Τυχόν δήλωση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 ή στον ν. 4495/2017 (τακτοποίηση αυθαιρέτων) και βεβαίωση εξόφλησης του σχετικού προστίμου.

η) Σχέδια (κατόψεις) του μηχανικού όπου αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση.

θ) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

ι) Τοπογραφικό διάγραμμα και στοιχεία / σχέδια οικοδομικής άδειας (στέλεχος, διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, τοπογραφικό).

ια) Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος: Η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας από τη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του προς μεταβίβαση ακινήτου.

kathimerini.gr 

ADVERTORIALS