ΚΩΣ: Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης

ΚΩΣ: Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης

“Ο έρωτας

όνομα ουσιαστικόν

πολύ ουσιαστικόν,

ενικού αριθμού,

γένους ούτε θηλυκού ούτε αρσενικού

γένους ανυπεράσπιστου.

Πληθυντικός αριθμός

οι ανυπεράσπιστοι έρωτες”

                                 Κική Δημουλά

Η ποίηση είναι ένας χώρος που εκφράζεται αδιομεσολάβητα η αγωνία του ανθρώπου και απώτερη επιδίωξη του ποιητή είναι να βρει ανθρώπους που τους βοηθάει η ποίηση, αφυπνίζοντας μέσα τους συναισθήματα και πλουτίζοντας τον εσωτερικό τους κόσμο.

Με γνώμονα τα παραπάνω λόγια το Τμήμα Πολιτισμού του ΔΟΠΑΒΣ και η Σχολική Επιτροπή του Δήμου της Κω, γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, στις 22 και 23 Μαρτίου 2019, και διοργανώνουν μαθητικό διαγωνισμό ποίησης, δίνοντας βήμα στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να γράψουν τα ποιήματα τους. Οι μαθητές που θα δηλώσουν συμμετοχή, ατομικά ή σε μικρές ομάδες, θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με ανθρώπους της ποίησης, που θα βρίσκονται στην Κω εκείνες τις μέρες, καθώς και να απαγγείλουν τα ποιήματα τους, με κατάλληλη καθοδήγηση. Ακόμη, το ποίημα του μαθητή που θα ξεχωρίσει, θα μελοποιηθεί  από τη συνθέτρια Σοφία Καμαγιάννη και θα βγει σε ψηφιακή μορφή στο ίντερνετ. Στη συναυλία που θα δοθεί στις 23 Μαρτίου, στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο (Χάνι), στο πλαίσιό του εορτασμού της Ημέρας Ποίησης, θα ακουστεί από τη mezzo soprano Κλεονίκη Δεμίρη και το βραβευμένο ποίημα, σε μελοποιημένη μορφή.

 Η προθεσμία υποβολής των ποιημάτων είναι η 15η Φεβρουαρίου. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που φοιτούν στα σχολεία της Κω. Τα ποιήματα θα σταλούν μόνο ταχυδρομικά στα γραφεία του ΔΟΠΑΒΣ( περισσότερες λεπτομέρειες στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που ακολουθεί).

Καλή επιτυχία στο συναρπαστικό ποιητικό ταξίδι!!!!!!

Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με το Τμήμα Πολιτισμού του ΔΟΠΑΒΣ, με την κυρία Χατζηλιαμή Μυρσίνη, στο τηλέφωνο 2242025316.

                                                                                                                                     Ειρήνη Χατζηχριστοφή                                                                                     

                                                                                                                                    Αντιπρόεδρος ΔΟΠΑΒΣ

                                                                                                                             Υπεύθυνη Τμήματος Πολιτισμού

                                                                                                                          


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

 

 

Όροι συμμετοχής

  1. 1. H πρόσκληση απευθύνεται σε μαθητές Β’ βάθμιας εκπαίδευσης
  2. 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές Β’ βάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων ολοκλήρου της νήσου Κω, μεμονωμένα ή κατά ομάδες.
  3. 3. Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ομάδας και δεν μπορεί να συμμετέχει σε δύο ή περισσότερες ομάδες.
  4. 4. Κάθε συμμετέχων, άτομο ή ομάδα, μπορεί να υποβάλλει μόνο μία πρόταση.
  5. 5. Το ποίημα που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι πρωτότυπο ή μοναδικό, όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (ΦΕΚ 25/4-3-1993, Τεύχος Πρώτο), να μην αποτελεί δηλαδή προϊόν απομίμησης ή αντιγραφής και να μην παραπέμπει σε άλλα κείμενα. Σε περίπτωση διαπίστωσης αντιγραφής ή απομίμησης ο δημιουργός φέρει ευθύνη.

Υποβολή προτάσεων

Η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνει από τους ενδιαφερόμενους (ή εκπρόσωπό τους) μόνο ταχυδρομικώς ( με ταχυδρομική αποστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΔΟΠΑΒΣ ΚΩ, Αθλητικό Πολύκεντρο, Γραφείο Πολιτισμού, Άγιος Ελευθέριος, Κως 85300, Τηλ. 2242025316.

Οι προτάσεις θα υποβληθούν σε λευκό ή κίτρινο φάκελο με την ένδειξη: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία σύνθεσης ποιήματος στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης (με Αριθμό Πρωτοκόλλου
33/09-01-2019).

Καθώς η Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων θα πρέπει να κρίνει με τον πλέον αντικειμενικό τρόπο τις προτάσεις που θα υποβληθούν είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων στη διαδικασία.

Για το λόγο αυτό οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι δεν αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο σε κανένα σημείο τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που υποδεικνύει την ταυτότητά τους.

Για τη συμμετοχή θα χρησιμοποιηθεί ένας εξαψήφιος Κωδικός της επιλογής τους (Κωδικός Συμμετοχής) αποτελούμενος από πέντε αριθμούς και ένα κεφαλαίο λατινικό γράμμα (π.χ. 35761D).

Ο Κωδικός συμμετοχής (που αποτελεί την «εικονική» τους προσωρινή ταυτότητα) θα αναγραφεί τόσο στον εξωτερικό φάκελο όσο και στους εσωτερικούς φακέλους.

Ο φάκελος συμμετοχής θα περιλαμβάνει δύο σφραγισμένους υπο-φακέλους:

Α) Το φάκελο πρότασης στον οποίο θα αναγράφεται «Πρόταση για τη δημιουργία σύνθεσης ποιήματος» και ο Κωδικός Συμμετοχής .

Β) Το φάκελο αίτησης στον οποίο θα αναγράφεται «Αίτηση για τη δημιουργία σύνθεσης ποιήματος» και ο Κωδικός Συμμετοχής .

Στον φάκελο πρότασης θα περιέχονται τα απαραίτητα έγγραφα που την στοιχειοθετούν: ποίημα, επεξηγηματικό κείμενο, κλπ.

Στον φάκελο αίτησης θα περιέχονται η αίτηση συμμετοχής με τα στοιχεία του συμμετέχοντα και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι έχει λάβει γνώση των όρων της αναλυτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα .

Σε περίπτωση ομάδας συμμετεχόντων στη διαδικασία, η υπεύθυνη δήλωση θα υποβάλλεται από κάθε μέλος της.

Οι φάκελοι πρωτοκολλούνται με τη χρήση του κωδικού συμμετοχής και ο αριθμός πρωτοκόλλου μπορεί να χορηγηθεί στον αιτούντα μετά από αίτημά του χωρίς όμως αυτός να κάνει γνωστά τα στοιχεία του.

Η προθεσμία υποβολής των φακέλων συμμετοχής ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2019.

 

 

Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων - Διαδικασία

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από  πενταμελή Επιτροπή.

Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία επί του συνολικού αριθμού των μελών της.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης πραγματοποιούνται όσες συνεδριάσεις χρειάζεται.

Πρώτο Στάδιο Αξιολόγησης:

Τα μέλη της Επιτροπής μονογράφουν τους εξωτερικούς φακέλους συμμετοχής και στη συνέχεια τους φακέλους πρότασης. Στη συνέχεια ανοίγουν μόνο τους φακέλους πρότασης και μονογράφουν τα περιεχόμενά τους (ποιήματα). Στη φάση αυτή οι φάκελοι αίτησης δεν ανοίγονται αλλά φυλάσσονται όλοι μαζί.

Η Επιτροπή εξετάζει τις προτάσεις ως προς το περιεχόμενο τους, καταγράφει τις παρατηρήσεις της για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μιας, τις αξιολογεί συγκριτικά και συντάσσει προσωρινό πίνακα κατάταξης με πρώτη την καλύτερη πρόταση, δεύτερη τη δεύτερη καλύτερη, κ.ο.κ. Στον πίνακα αυτό αναγράφεται ο Κωδικός Συμμετοχής της κάθε πρότασης («εικονική ταυτότητα»).

Δεύτερο Στάδιο Αξιολόγησης – ολοκλήρωσή της:

Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συντάσσει πρακτικό με την αιτιολόγησή της και τυχόν παρατηρήσεις.

Με ευθύνη του προέδρου της Επιτροπής αποστέλλονται από το ΔΟΠΑΒΣ ΚΩ, σε όλους τους συμμετέχοντες προς ενημέρωσή τους τα αποτελέσματα της διαδικασίας.

Επίσης, προς πληροφόρηση του κοινού θα δημοσιοποιηθούν μέσω δελτίου τύπου τα προσωπικά στοιχεία του επικρατέστερου συμμετέχοντα.

Βράβευση

Το ποίημα που θα ξεχωρίσει, θα μελοποιηθεί  από τη συνθέτρια Σοφία Καμαγιάννη και θα βγει σε ψηφιακή μορφή στο ίντερνετ. Στη συναυλία που θα δοθεί στις 23 Μαρτίου, στο Λαογραφικό Μουσείο Κω, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης, θα ακουστεί από τη mezzo soprano Κλεονίκη Δεμίρη και το βραβευμένο ποίημα, σε μελοποιημένη μορφή.

 

 

                                                                               Ειρήνη Χατζηχριστοφή

                                                                              Αντιπρόεδρος ΔΟΠΑΒΣ

 

 

 

Manolis Xatziantoniou desk