Οι τοποθετήσεις του Δημάρχου και των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων στη συζήτηση του θέματος για την αξιοποίηση των Θερμών Πηγών (Εμπρός Θέρμης) σύμφωνα με το εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4875/2021

Οι τοποθετήσεις του Δημάρχου και των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων στη συζήτηση του θέματος για την αξιοποίηση των Θερμών Πηγών (Εμπρός Θέρμης) σύμφωνα με το εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4875/2021

Δείτε παρακάτω τις τοποθετήσεις του Δημάρχου Κω και των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων κατά τη συζήτηση του θέματος για την αξιοποίηση των Θερμών Πηγών (Εμπρός Θέρμης) σύμφωνα με το εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4875/2021 (ΦΕΚ 250 Α’/23-12-2021)., στο Δημοτικό Συμβούλιο Κω της 14ης Ιουνίου.

4u6rstfhg.png

rtgyhuj.png

67utyghbv.png

5d6tf7yvubij.png

7yifhkjvb.png

yuhj.png

7itugjhnb.png

iyujh.png

8iryujh.png

8yukfhnb.png

uykfhjnb.png

nbhj.png

ujyhtr.png

ftgyhuj.png

tyvubhjni.png

tybunjik.png

njkbhgcfd.png


ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ


Την αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου των Θερμών Πηγών (Εμπρός Θέρμης) Αγίου Φωκά Δήμου Κω και των εγκαταστάσεων που συνέχονται με αυτόν, σύμφωνα με το εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4875/2021 «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 250/23-12-2021, Τεύχος Πρώτο).


Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την οποία προέκυψε ότι επί δεκαεπτά (17) συμμετεχόντων και συνδεδεμένων δημοτικών συμβούλων, ΥΠΕΡ1 της πρότασης ψήφισαν δεκαεπτά (17) δημοτικοί σύμβουλοι.

Σημειώνεται ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) κ. Κυρίτσης Γεώργιος, 2) κ. Ζερβός Εμμανουήλ, 3) κ. Κιάρης Μηνάς, 4) κ. Κρητικός Αντώνιος, 5) κ. Μαραγκός Σεβαστιανός, 6) κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη, 7) κα Παρισίδη Σμαράγδη, 8) κα Πη Βασιλεία, 9) κ. Σιφάκης Ηλίας και 10) κα Μακρή Κυριακή δήλωσαν παρόντες και ως εκ τούτου δεν προσμετρώνται στην ψηφοφορία.


Δείτε τι αναφέρει το το εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4875/2021 «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 250/23-12-2021, Τεύχος Πρώτο).

β) Αν ο προς ανάθεση της διαχείρισης και εκμετάλλευσης ιαματικός φυσικός πόρος και οι εγκαταστάσεις που συνέχονται με αυτόν έχουν λάβει ειδικό σήμα λειτουργίας, για την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 25 απαιτείται σύμφωνη γνώμη του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκονται τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο οικείος Ο.Τ.Α. α’ βαθμού δύναται, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, να εκδώσει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί της αξιοποίησης του ιαματικού φυσικού πόρου και των εγκαταστάσεων που συνέχονται με αυτόν. Αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία ή εκδοθεί αρνητική απόφαση επί της αξιοποίησης, τεκμαίρεται σύμφωνη γνώμη του Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για την έκδοση της απόφασης. Αν εκδοθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αξιοποίησης, ο οικείος Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ή η αναπτυξιακή εταιρεία αυτού υποβάλει στην Ι.Π.Ε., εντός τεσσάρων (4) ετών από την έκδοση της απόφασης αυτής, οικονομοτεχνική μελέτη επενδυτικού σχεδίου του ιαματικού φυσικού πόρου, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα της επένδυσης, δίνονται στοιχεία για την τουριστική κίνηση της περιοχής και παρατίθενται οι προοπτικές βιωσιμότητας της επένδυσης. Τα έργα αξιοποίησης ολοκληρώνονται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ετών από την έκδοση της ως άνω αναφερόμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αξιοποίησης. Αν παρέλθουν άπρακτες οι ως άνω προθεσμίες, η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται χωρίς να προηγηθεί σύμφωνη γνώμη του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκονται τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία.

ADVERTORIALS